Hurtownie elektryczne

Kraków

12 269 42 06

Myślenice

12 272 02 79

Masz pytania?

Nasi eksperci chętnie udzielą Państwu dodatkowych informacji.


Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 1. Definicje:
  1. ADO – administrator danych osobowych Kontrahenta; Zbigniew Fraś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Fraś P.H.U. „Elfra” Hurtownia Artykułów Przemysłowych z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 13A, 30-305 Kraków, NIP 6791011048, REGON 351188055, tel./faks: 48 12 2694206, e-mail.: daneosobowe@elfra.eu.
  2. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca współpracę gospodarczą z ADO w związku z usługami świadczonymi przez ADO na rzecz Kontrahenta, usługami świadczonymi przez Kontrahenta na rzecz ADO albo na podstawie umów o wzajemne świadczenie usług, zarówno pisemnych, ustnych, płatnych, jak i bezpłatnych, jak również osoba fizyczna zamierzająca zawrzeć którejkolwiek z wyżej wymienionych umów,
  3. Dane – wszelkie informacje dotyczące Kontrahenta, umożliwiające jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Cechą odróżniającą dane osobowe od innych informacji dotyczących osób jest brak anonimowości – informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy,
  4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. ADO oświadcza, że przetwarza Dane Kontrahenta zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. ADO niniejszym informuje Kontrahenta, że jego Dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących – na podstawie zgody Kontrahenta,
  2. podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, w szczególności:
   1. przygotowania oferty lub umowy,
   2. kontaktu z Kontrahentem,
   3. realizacji i dostawy zamówienia,
   4. składania lub rozpoznawania reklamacji, wniosków, sprzeciwów i innych pism kierowanych przez ADO do Kontrahenta albo przez Kontrahenta do ADO,
   5. dokonania rozliczenia,
   6. zmiany lub rozwiązania umowy,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków z podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celu:
   1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń ADO,
   2. ochrony przed roszczeniami Kontrahenta czy próbami oszustwa,
   3. marketingu własnych usług ADO ,
   4. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez ADO usług,
   5. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   6. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   7. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 4. Przetwarzane przez ADO Dane Kontrahenta obejmują: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, funkcję i umocowanie (np. funkcję lub rolę osoby działającej w imieniu lub na rzecz Kontrahenta), dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 5. Odbiorcami Danych Kontrahenta mogą być pracownicy ADO, podmioty współpracujące z ADO w zakresie świadczonych przez ADO usług, w szczególności w zakresie dostawy towarów, zarządzania systemami informatycznymi ADO (w szczególności podmioty hostingujące), marketingu, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej lub księgowej ADO, przeciwnicy procesowi (w tym uczestnicy postępowań z udziałem) Kontrahenta i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, organy nadzoru, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności ADO, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem ADO procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe, podmiot prowadzący działalność w zakresie niszczenia dokumentacji.
 6. ADO nie przekazuje Danych Kontrahenta do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Dane są przechowywane:
  1. do czasu odwołania zgody przez Kontrahenta – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mogła nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
  3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań stron wynikających z wiążącej ich umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania tej umowy lub podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy,
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO i Kontrahenta – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
 8. Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 9. Kontrahent ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Kontrahenta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO.
 10. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Kontrahent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgody Kontrahenta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 12. Kontrahent korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@elfra.eu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Kontrahenta, telefonicznie pod numerem +48 12 2694206 , za pośrednictwem poczty albo osobiście w siedzibie ADO.
 13. Kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych ADO przez Kontrahenta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Kontrahenta czy zawarcia innej umowy z Kontrahentem.  W przypadku żądania usunięcia Danych przez Kontrahenta zawarcie umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Kontrahent zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania umowy).
 15. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Kontrahenta, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł - imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej, funkcję i umocowanie (np. funkcję lub rolę osoby działającej w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
  2. podmiotu obsługującego płatności - imiona i nazwiska, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
  3. dostawców Internetu - dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 16. Dane Kontrahenta nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Sklep elektryczny KrakówSklep elektryczny MyśleniceSklep elektryczny Kalwaria ZebrzydowskaSklep elektryczny WieliczkaSklep elektryczny DobczyceSklep elektryczny Wadowice Hurtownia elektryczna Kraków Hurtownia elektryczna Myślenice Hurtownia elektryczna Kalwaria Zebrzydowska Hurtownia elektryczna Zubrzyca Górna Hurtownia elektryczna Tuchów Hurtownia elektryczna Wieliczka Hurtownia elektryczna Dobczyce Hurtownia elektryczna Skawina Hurtownia elektryczna Nowy Targ Hurtownia elektryczna Zakopane Hurtownia elektryczna Nowy Sącz Hurtownia elektryczna Bochnia Hurtownia elektryczna Brzesko Hurtownia elektryczna Niepołomice Hurtownia elektryczna Zabierzów Hurtownia elektryczna Rabka Hurtownia elektryczna Limanowa Hurtownia elektryczna Mszana Hurtownia elektryczna Wadowice